× Aktualności Bieg na milę
» Czas i miejsce startu » Listy startowe » Idea mistrzostw w biegu na milę » Pakiet startowy i medal » Regulamin » FAQ » Sponsorzy i partnerzy
Rejestracja Trening Dla mediów
» Komunikat prasowy
Kontakt
mobile logo

Regulamin

I. ORGANIZATOR

1. Współorganizatorami imprezy pn. „Amatorskie Mistrzostwa Polski w Zawodach na milę”, (zwanej dalej „Zawodami”) są SPORTFOLIO SP Z O. O., ul. Wrocławska 21/34, Warszawa 01-493, NIP:5222997930 KRS: 0000429070 oraz Fundacja MONIKI PYREK, ul. Szafera 3/5/7 , 71-245 Szczecin , KRS: 0000644904 , NIP: 8522625571 (zwanymi dalej łącznie „Organizatorami”).

II. CELE

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

3. Rywalizacja sportowa rangi Mistrzostw Polski na dystansie 1 mili (1609,34m).

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW

1. Zawody odbędą się 7 października 2017 r. Na bieżni lekkoatletycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34. Otwarcie biura zawodów o godzinie 8:00.

2. Termin (w tym godziny startu danej serii) i/lub miejsce Zawodów mogą ulec zmianie, jak również Zawody mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (tj. zdarzenia, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku Organizatorów, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Zawodów z winy Organizatorów, Organizatorzy zobowiązani są wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IV ust. 6-11 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

3. Miejsce oraz godzina startu poszczególnych serii będzie dostępna na stronie internetowej Zawodów: www.1mila.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”. Do dnia 29 Września 2017r. organizator zapewnia dedykowany numer startowy z nazwiskiem zawodnika.

4. Długość trasy Zawodów wynosi:1609,344 metra. Trasa będzie posiadała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (zwanego dalej „PZLA”).

5. Limit czasu na pokonanie trasy Zawodów wynosi 9 minut. Po przekroczeniu limitu zawodnik po sygnale dźwiękowym będzie proszony o przerwanie Zawodów i opuszczenie bieżni.

6. Pomiar czasu będzie przeprowadzony na systemie LYNX photo-finish. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto.

7. Nad przebiegiem zawodów będzie czuwać skład sędziowski PZLA.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

1. Prawo do wzięcia udziału w Zawodach mają wyłącznie osoby urodzone nie później niż w dniu 7.10.1999r., czyli w dniu Zawodów muszą mieć ukończone 18 lat.

2. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w Zawodach w obuwiu z kolcami dłuższymi niż 9mm.

3. Najpóźniej na 1 godzinę przed startem uczestnik musi potwierdzić swój udział w biurze zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest:prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatorów, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”,

a. akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej,

b. udzielenie Organizatorom zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów oraz udzielenie Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie Zawodów, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności obejmujących swoim zakresem: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatorów i podmioty z nim powiązane.

4. Zgłoszenia uczestnictwa w Zawodach przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej.

5. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, a na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail wysłane zostanie wygenerowane hasło. Aby ukończyć proces rejestracji, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej.

6. Opłata Rejestracyjna wynosi 25 PLN.

7. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami płatności udostępnionymi przez Organizatorów, w terminie podanym na Stronie internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych, o których mowa w ust. 21 poniżej.

8. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych Platnosci.pl, który jest prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez PayU S.A.

9. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

10. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Zawodów.

11. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o nadanym numerze startowym. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu e-mail czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto za pośrednictwem Strony internetowej.

12. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń dokonania Opłaty Rejestracyjnej.

13. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu Zawodów i terminie wskazanym przez Organizatorów. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie).

14. Aby odebrać Pakiet Startowy, należy wydrukować w panelu Uczestnika dostępnym na Stronie Internetowej organizatorów. potwierdzenie rejestracji. Wydruk ten będzie zawierał dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru Pakietu Startowego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika na zasadach określonych powyżej oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach.

15. Odbiór Pakietu Startowego wraz z jego wszystkimi elementami możliwy jest wyłącznie w terminie podanym przez Organizatorów jako termin odbioru Pakietów Startowych dostępnym na Stronie internetowej .

16. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Zawodów.
Organizatorzy zapewniają bezpłatne depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Zawodów otrzymają w Pakiecie Startowym worek umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Rzeczy w depozycie przyjmowane są wyłącznie w otrzymanym worku, oznaczonym numerem startowym.

17. Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.

18. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.

Proceder taki będzie powodował dyskwalifikację osoby startującej w Zawodach.

19. Przebywanie na trasie Zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego nie będą dopuszczone do startu.

20. Zabrania się wnoszenia na trasę Zawodów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Zawodach osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.

21. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Zawodów.

22. Organizatorzy zwracają uwagę Uczestników Zawodów na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizatorzy zalecają przed rozpoczęciem przygotowań do Zawodów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

23. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach.

24. Na trasie Zawodów dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą jedne z Organizatorów posiada umowę na obsługę medyczną Biegu.

25. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Zawodów podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
26. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Zawodów, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Zawodach), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

27. Uczestników Zawodów zobowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy Regulamin.

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Podczas Zawodów będzie prowadzona klasyfikacja ogólna i wiekowa z podziałem na płeć.

2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Zawody otrzymają certyfikat ukończenia Zawodów do pobrania ze Strony internetowej.

3. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają MEDALE. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki. Warunkiem do rozegrania rywalizacji w danej w kategorii wiekowej jest start minimum 5 osób. Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem, dostępnym 7 dni przed datą Zawodów.

KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN I KOBIET

MĘŻCZYŹNI: Medale za 1m, 2m, 3m

KOBIETY: Medale za 1m, 2m, 3m

4. Kategorie dla mężczyzn i kobiet:

Kobiety :
K18: 18 – 29 lat
K30: 30 – 39 lat
K40: 40 – 49 lat
K50: 50 – 59 lat
K60: 60 i powyżej
Mężczyźni:
M18: 18 – 29 latM30: 30 – 39 lat
M40: 40 – 49 lat
M50: 50 – 59 lat
M60: 60 – i powyżej

O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

5. W zawodach mogą wystartować zawodnicy profesjonalni, którzy w roku 2017 posiadają aktualną licencję PZLA. Będą oni klasyfikowani w oddzielnym rankingu.

Zawodnicy z ważną licencją PZLA:

KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN I KOBIET

MĘŻCZYŹNI: Statuetka za 1m, 2m, 3m

KOBIETY: Statuetka za 1m, 2m, 3m

Nagrody i miejsca nie dublują się. Zwycięzca w klasyfikacji generalnej nie jest klasyfikowany w swojej kategorii wiekowej.

Organizatorzy przewidują nagrodę specjalną dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika, który wystartuje i ukończy zawody w limicie czasu.

VI. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatorów.

2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzy Rejestracynym mogą być przetwarzane:
– w zakresie prowadzenia i realizacji Zawodów,
– w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatorów oraz podmiotów z nimi powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
– po otrzymaniu zgody Uczestnika, Organizatorzy będą uprawnieni do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy (zob.: rozdział V, ust. 4).

3. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Zawodów, Organizatorzy będą uprawnieni do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Zawodów i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatorów, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

4. Organizatorzy zapewniają, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatorów. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej Platności.pl są szyfrowane.

5. Organizatorzy zobowiązują się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pisemne protesty dotyczące Zawodów (dalej jako: „Protesty”) można składać do 30 minut po zakończonej danej serii pisemnie w biurze zawodów, z dopiskiem „Protest”. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania. Koszt protestu 50 zł. Płatne przy złożeniu Protestu.

2. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatorów.

wróć