Regulamin Lekkiej Piątki w ramach 1Mila – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny

I ORGANIZATOR

1.Organizatorem imprezy pt. „1 Mila – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny” (zwanej dalej „Zawodami”) jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037.
2. Zawody organizowane są we współpracy ze Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa, NIP: 5222997930, KRS: 0000429070.

II CELE

1.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
3. Rywalizacja sportowa na dystansie 5 km.

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW

1. Zawody odbędą się 17 września 2023 r. – POSiR Golęcin w Poznaniu.
2. Start „Lekkiej Piątki zaplanowany jest na godz. 9:00. Ramowy plan imprezy jest dostępny na stronie internetowej Zawodów pod adresem www.1mila.pl zwanej dalej „Stroną internetową”. Informacje te będą też wysłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
3. Termin  i/lub miejsce Zawodów mogą ulec zmianie, jak również Zawody mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (tj. zdarzenia, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do przepisania się na inną edycję 1MILI lub zwrot opłaty rejestracyjnej. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o 2.8% tejże opłaty, tytułem kosztów operacyjnych. W przypadku odwołania Zawodów z winy Organizatora, jest On zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, 0 której mowa w rozdziale IV ust. 5-10 Regulaminu. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o 2.8% tejże opłaty, tytułem kosztów operacyjnych.
4. Długość trasy Zawodów wynosi: 5 kilometrów. Trasa będzie posiadała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (zwanego dalej „PZLA”). Będzie poprowadzona częściowo po bieżni, częściowo po asfalcie na terenach wokół stadionu.
5. Limit czasu na pokonanie trasy Zawodów wynosi 45 minut. Po przekroczeniu limitu zawodnik będzie proszony o przerwanie Zawodów i opuszczenie trasy.
6. Pomiar czasu będzie przeprowadzony przez firmę pomiarową z pomocą chipów oraz kamery czołowej i fotoceli. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto.
7. Nad przebiegiem zawodów będą czuwać licencjonowani sędziowie PZLA.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

1.Prawo do wzięcia udziału w Zawodach mają wyłącznie osoby urodzone w 2007 r i starsi. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, aby wziąć udział w Zawodach, konieczne jest przedstawienie w Biurze Zawodów Zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w imprezie. Oświadczenie takie będzie dostępne do pobrania na Stronie internetowej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest:
a. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na Stronie internetowej, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”,
b. akceptacja niniejszego Regulaminu,
c. dokonanie Opłaty Rejestracyjnej,
d. udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie Zawodów, jego imienia i nazwiska oraz ewentualnie wypowiedzi udzielanych podczas Zawodów w relacjach z Zawodów, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Partnera i innych podmiotów zaangażowanych w organizację i promocję Zawodów.
3. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach.
4. Zgłoszenia uczestnictwa w Zawodach przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej.
5. W przypadku konieczności zmniejszenia liczby uczestników z powodu obostrzeń obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prawo startu będzie przyznawane osobom, które zapisały się na Zawody w pierwszej kolejności. Osobom, które dokonały opłaty startowej, a nie mogą wziąć udziału w zawodach w zawiązku z wprowadzonym limitem, przedstawione zostaną różne warianty rozwiązań w tym między innymi:
• zwrot kosztów uczestnictwa w zawodach zgodnie z § 1 pkt. 4
• możliwość przeniesienia opłaty startowej na przyszłoroczną edycje zawodów.

6.Opłata Rejestracyjna wynosi 65 zł dla pakietu podstawowego. Organizator daje możliwość zakupu pakietu charytatywnego.
7. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami płatności udostępnionymi przez Organizatora, w terminie podanym na Stronie internetowej lub do wyczerpania limitu uczestników, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
8. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych Tpay, który jest prowadzony przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnego regulaminu.
9. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
10. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Zawodów.
11. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o pomyślnej rejestracji w Zawodach. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np. z powodów technicznych, złego adresu e-mail czy zakwalifikowania jako spam), należy zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni od rejestracji poprzez adres e-mail: info@1mila.pl.
12. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością dokonania Opłaty Rejestracyjnej.
13. Każdy Uczestnik zawodów ma zapewniony Pakiet Startowy, w którym będzie znajdować się: worek sportowy, woda, izotonik, baton. Drużyny, które zarejestrują się i opłacą start w biegu do 10.09.2023 w pakiecie otrzymają personalizowany numer startowy z nazwiskiem zawodnika. Każdy zawodnik, który ukończy Zawody, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
14. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów i w dniu Zawodów. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji. Odbierając Pakiet Startowy, uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści. Niepodpisanie tego oświadczenia będzie uniemożliwiało udział Uczestnika w Zawodach. Pakiet Startowy trzeba odebrać osobiście, nie ma możliwości odbioru Pakietu przez osobę trzecią.
15. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
16. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Zawodów. Organizator zapewnia bezpłatne depozyty, w których Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga! zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
17. Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) są zabronione i grożą dyskwalifikacją.
18. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie. Proceder taki będzie powodował dyskwalifikację osoby startującej w Zawodach.
19. Ze względów bezpieczeństa zabroniony jest udział w Zawodach w obuwiu z kolcami. Rezultaty osób, które wystartują w obuwiu niezgodnym z przepisami World Athletics [LISTA akt. na dzień 02.2023] nie będą ujętę w oficjalnych wynikach PZLA.
20. Najpóźniej na 1 godzinę przed startem uczestnik musi potwierdzić swój udział w Biurze Zawodów.
21. Organizator zapewnia bezpłatne depozyty, w których Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie przedmioty.
22. Przebywanie na trasie Zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego nie będą dopuszczone do startu.
23. Zabrania się wnoszenia na trasę Zawodów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Zawodach osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.
24. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Zawodów.
25. Organizator zwraca uwagę Uczestników Zawodów na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Zawodów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
26. Na trasie Zawodów dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną Zawodów.
27. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Zawodów podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
28. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Zawodów, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Zawodach), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
29. Uczestników Zawodów zobowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy Regulamin.

V BIURO ZAWODÓW

1. Biuro Zawodów będzie mieściło się na terenie POSiR Golęcin w Poznaniu. Szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji Biura Zawodów będzie podana najpóźniej na tydzień przed Zawodami na Stronie internetowej.
2. Biuro Zawodów będzie czynne tylko w dniu imprezy. Godziny pracy Biura Zawodów podane będą na stronie www Zawodów.

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Podczas Zawodów będzie prowadzona klasyfikacja ogólna, wiekowa z podziałem na płeć oraz klasyfikacja dla zawodników z licencją PZLA.
2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe medale.
3. W zawodach mogą wystartować zawodnicy profesjonalni, tj. posiadający licencję PZLA z roku 2022 i/lub 2023. Będą oni klasyfikowani w oddzielnym rankingu, w dwóch kategoriach: kobiet OPEN i mężczyzn OPEN. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe medale.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa oraz Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: info@1mila.pl.
3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Zawodach.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Zawodach jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Zawodach.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
1. świadczenia usług drogą elektroniczną: o wykonania umowy – czyli udziału uczestnika w biegu
2. wykonania umowy – czyli udziału uczestnika w biegu: o uczestnictwa w biegach na które uczestnik zgłosił się przez stronę www.1mila.pl (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.) o publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników (tu publikowane będą następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa miejscowości i klubu). o dostarczania usług płatniczych o przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach, na które uczestnik zgłosił się przez stronę www.1mila.pl o obsługi zgłoszeń i korespondencji o kontaktu z uczestnikiem 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Zdrowy Ruch o w celach podatkowych i rachunkowych
4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Zdrowy Ruch i Sportfolio sp. z o.o.: o prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług o obsługi zgłoszeń i korespondencji o kontaktu z uczestnikiem
5. na podstawie dodatkowo wyrażonej przez uczestnika zgody: o przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)
6. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda Uczestnika.
7. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator oraz podmioty działające na rzecz Organizatora w związku z organizacją Zawodów lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
9. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem, że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane do mementu cofnięcia zgody przez Uczestnika. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach marketingowych, będą przechowywane do mementu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
10. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
11. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator będzie na bieżąco prezentował nieoficjalne wyniki online

2. Protest dotyczący wyniku lub prawidłowości prowadzenia konkurencji (zwanej dalej jako „protest”) należy zgłaszać w ciągu 15 minut od momentu zakończenia serii, której dotyczy zgłoszenie. Protest można zgłosić w formie ustnej lub pisemnej.

3. W pierwszej kolejności protest może być zgłoszony w formie ustnej do arbitra danej konkurencji przez samego zawodnika (lub rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zawodników niepełnoletnich) bezpośrednio po jej zakończeniu.

4. Jeśli arbiter odrzuci taki protest, zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie określonym w pkt 2.

5. Protest pisemny będzie przyjmowany na wyłącznie na formularzu (do pobrania pod Regulaminem) w Biurze Zawodów w formie pisemnej z równoczesną wpłatą kaucji w wysokości 100 zł w gotówce.

6. Organizator rozpatrzy protest przed ogłoszeniem wyników oficjalnych. Jeśli protest dotyczy miejsc medalowych, wstrzymuje się ceremonię dekoracji do czasu rozstrzygnięcia kwestii spornych.

7. W wypadku odrzucenia protestu kaucja przepada, w przeciwnym razie – zostaje zwrócona zgłaszającemu. Decyzja Organizatora jest ostateczna. Nie istnieje dalsza możliwość odwołania od tej decyzji do innych ciał.

8. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Zawodów. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

[POBIERZ] >> Formularz protestu

 

Zapisz się na newsletter

Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).