REGULAMIN CHARYTATYWNEJ AKCJI SPORTOWEJ: „MiLOVE aktywności z Żubrem” 2024 (dalej: Regulamin)

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorami akcji pt. „MiLOVE aktywności z Żubrem” (zwanej dalej „Charytatywną akcją sportową” jest Sportfolio  Sp. z o.o., 04-691 Warszawa, ul Wapienna 2j NIP: 5222997930, KRS: 0000429070 (dalej także jako „Organizator 1”) we współpracy z Fundacją Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037 (dalej także jako „Organizator 2”), razem zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja organizowana na zlecenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwanej dalej Bankiem Pekao S.A. lub Bankiem) z siedzibą przy ul. Żubra 1, 01 – 066 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000014843, NIP: 526-00-068-41.
 3. Partnerem Charytatywnej akcji sportowej jest Fundacja Banku Pekao S.A.

 

II. CELE

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród pracowników i współpracowników Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 2. Kształtowanie dobrych postaw obywatelskich poprzez działania charytatywne na rzecz Programu Stypendialnego „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”.

 

III. PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. MiLOVE aktywności z Żubrem – wirtualna rywalizacja sportowa pracowników i współpracowników Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna trwająca od 15 maja do 12 czerwca 2024 r. Uczestnicy indywidualnie wykonują aktywność fizyczną z kategorii „na nogach” (spacer, bieg, nordic-walking, bieżnia, etc. – zgodnie z dyscyplinami dostępnymi w Aplikacji mobilnej) i „na kołach”(jazda na rowerze, rolkach/wrotkach, hulajnodze, deskorolce, trenażerze, etc. – zgodnie z dyscyplinami dostępnymi w Aplikacji mobilnej) w dowolnym tempie i w dowolnym miejscu w Polsce i rejestrują swoją aktywność poprzez wyzwanie „MiLOVE aktywności z Żubrem” w aplikacji mobilnej. Szczegółowe zasady udziału w Charytatywnej akcji sportowej opisane są w pkt. VII Regulaminu.
 2. Program Stypendialny „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” (zwany dalej Programem) – Program prowadzony przez Fundację Zdrowy Ruch. Powstał, by pomóc młodym, zdolnym biegaczom w rozwoju kariery sportowej. W ramach Programu przyznawane są roczne stypendia dla zawodników w wieku 14-17 lat z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz organizowane są otwarte warsztaty edukacyjne dla młodych zawodników, ich trenerów oraz rodziców. Udział w akcji „MiLOVE aktywności z Żubrem” będzie przekładał się na wsparcie Programu „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”. Rejestrowane przez uczestników aktywności będą przeliczane na pieniądze przeznaczone na wsparcie Programu Stypendialnego. Szczegółowe zasady wsparcia Programu w ramach Charytatywnej akcji sportowej opisane są w pkt. IX Regulaminu.
 3. Aplikacja mobilna – narzędzie, poprzez które realizowana jest Charytatywna akcja sportowa. Będzie ona widoczna w Aplikacji mobilnej jako niepubliczne wyzwanie “MiLOVE aktywności z Żubrem” (dalej: „Wyzwanie”). Aplikacja pozwala na mierzenie swojej aktywności, wirtualne rywalizowanie ze wszystkimi uczestnikami Charytatywnej akcji sportowej, jak i w ramach stworzonych drużyn.

 

IV. DYSTANS, TERMIN I MIEJSCE

 1. Uczestnicy mogą pokonywać dowolne dystanse, w dowolnym tempie. Aby wynik aktywności został sklasyfikowany w Charytatywnej akcji sportowej przebyty dystans nie może być mniejszy niż 1500m.
 2. Uczestnicy wirtualnej rywalizacji mogą odbyć dowolną liczbę aktywności w okresie trwania Charytatywnej akcji sportowej i rejestrować je przy użyciu Aplikacji mobilnej.
 3. Aktywności rejestrowane w ramach wirtualnej rywalizacji, uczestnicy mogą pokonywać poza godzinami pracy (za wyjątkiem opisanym w rozdziale V ust. 5, w dowolnym miejscu i w każdym terenie (za wyjątkiem budynków) oraz przy zachowaniu aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych, z zastrzeżeniem pkt.5 rozdziału V.

 

V. OGÓLNE ZASADY AKCJI „MiLOVE aktywności z Żubrem”

 1. Aby wziąć udział w Charytatywnej akcji sportowej, Uczestnik powinien:

1.1. Dokonać rejestracji na stronie Organizatora: www.1mila.pl/pekao podając: imię, nazwisko, płeć, przynależność do drużyny (pionu/makroregionu), służbowy adres e-mail (obowiązkowo) oraz numer telefonu i adres korespondencyjny (dobrowolnie).

1.2. Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Organizator wyśle instrukcję pobrania Aplikacji mobilnej i przystąpienia do charytatywnej akcji sportowej.

 1. W okresie od 15 maja do 12 czerwca 2024 r każdy Uczestnik może pokonać i zarejestrować w ramach akcji dowolną liczbę aktywności w kategorii „na nogach” i „na kołach” mierzonych za pomocą Aplikacji.
 2. W Wyzwaniu „MiLOVE aktywności z Żubrem” w Aplikacji mobilnej Organizator prowadzi rankingi biorące pod uwagę przebyte dystanse, ich liczbę i regularność aktywności.
 3. Każdy Uczestnik Charytatywnej akcji sportowej „MiLOVE aktywności z Żubrem” swoją aktywnością wspiera Program Stypendialny „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”. Każda aktywność zarejestrowana w toku wirtualnej rywalizacji (na dystansie powyżej 1500m), będzie przekładała się na wsparcie finansowe Programu, które zostanie przekazane przez Fundację Banku Pekao S.A. Szczegółowe zasady akcji opisane są w pkt. VII Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik Charytatywnej akcji sportowej „MiLOVE aktywności z Żubrem” będący pracownikiem Banku Pekao S.A, ma prawo do wykorzystania do 16 godzin z przeznaczaniem na wolontariat pracowniczy. Warunkiem skorzystania z godzin na wolontariat jest uzyskanie akceptacji przełożonego, uzgodnienie terminu ich realizacji oraz złożenie wniosku w Kadrowym Eko Koncie. W zakładce Wolontariat – wniosek o nieobecność należy wpisać Rodzaj wolontariatu: MilLOVE aktywności z Żubrem. Informacje o zasadach wolontariatu pracowniczego są dostępne na stronie Wolontariat pracowniczy

 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Prawo uczestnictwa w Charytatywnej akcji sportowej „MiLOVE aktywności z Żubrem” mają osoby zatrudnione w spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz w spółkach zależnych Banku, a także współpracownicy Banku na podstawie innego stosunku prawnego (zwani dalej Uczestnikami).

1.1 Warunkiem uczestnictwa w Charytatywnej akcji sportowej jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.1mila.pl/pekao oraz dołączenie do wyzwania w Aplikacji mobilnej, a także złożenie przez te osoby znajdujących się w nich oświadczeń w zakresie niezbędnym do zgłoszenia swojego udziału, w tym:

1.1.1. oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem,

1.1.2. oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Organizatora,

1.1.3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie w cząstkowych rankingach i rankingu finalnym oraz podanie do wiadomości pozostałych Uczestników danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu,

1.1.4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie danych przez Organizatora 1 do Banku w zakresie niezbędnym do weryfikacji posiadania statusu pracownika lub współpracownika Banku oraz wydania przez Bank nagrody w przypadku jej przyznania,

1.1.5. oświadczenia o zapoznaniu się z Informacją Administratora Danych Banku dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Bank.

 1. Dołączenie do wyzwania w Aplikacji mobilnej bez uprzedniej rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora www.1mila.pl/pekao, błędna rejestracja lub niespełnienie warunków uczestnictwa upoważnia Organizatora do wykluczenia takiej osoby z Wyzwania w trybie natychmiastowym (wiąże się to również z pozbawieniem ewentualnej nagrody).
 2. Udział w Wyzwaniu jest dobrowolny i bezpłatny dla Uczestnika. Uczestnik rejestruje się na stronie Fundacji Zdrowy Ruch wykorzystując służbowy adres e-mail i otrzymuje instrukcje dot. zakładania konta w Aplikacji mobilnej, a następnie dołącza do Wyzwania „MiLOVE aktywności z Żubrem”, akceptując Regulamin.
 3. Uczestnik rejestrując konto w Aplikacji mobilnej jest świadomy tego, że jego dane będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności i regulaminem świadczenia usług Aplikacji mobilnej. Uczestnik zobowiązany jest się z nimi zapoznać, a w przypadku braku akceptacji ich postanowień, nie powinien rejestrować konta w Aplikacji i brać udziału w Wyzwaniu.
 4. Rezygnacja z udziału w Wyzwaniu może nastąpić poprzez funkcjonalności Aplikacji „opuść wyzwanie” lub „usuń konto”. Funkcja „opuść wyzwanie” implikuje wyłącznie rezygnację z udziału w Wyzwaniu. Organizator zaprzestanie przetwarzania na potrzeby Wyzwania danych Uczestnika zarejestrowanych od momentu rezygnacji z udziału w Wyzwaniu. Funkcja „usuń konto” usuwa natomiast wszystkie dane Uczestnika z Aplikacji i jest nieodwracalna.
 5. Dołączenie do Wyzwania możliwe jest przez cały czas trwania akcji, tj. od 15 maja do 12 czerwca 2024 r
 6. Limit uczestników akcji wynosi 1500 osób.
 7. Jeśli dany uczestnik zarejestruje się w wyzwaniu „MiLOVE aktywności z Żubrem”, ale przez kolejnych 7 dni od rejestracji, nie wykona żadnej aktywności, może zostać on usunięty z listy uczestników.
 8. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania aktywności fizycznej i uczestniczy w Charytatywnej akcji sportowej na własną odpowiedzialność.

 

VII. ZASADY RYWALIZACJI W RAMACH AKCJI „MiLOVE aktywności z Żubrem”

 1. W okresie trwania Wyzwania Uczestnik rejestruje w Aplikacji mobilnej aktywności z kategorii „na nogach” (spacer, bieg, nordic-walking, bieżnia, etc. – zgodnie z dyscyplinami dostępnymi w Aplikacji mobilnej) i / lub „na kołach”(jazda na rowerze, rolkach/wrotkach, hulajnodze, deskorolce, trenażerze, etc. – zgodnie z dyscyplinami dostępnymi w Aplikacji mobilnej).
 2. Dystans aktywności jest rejestrowany w Aplikacji mobilnej przez Uczestników Wyzwania z dokładnością do 0,1 km. Aktywność jest zaliczona do Wyzwania, jeśli została wykonana po dołączeniu Uczestnika do Wyzwania w Aplikacji mobilnej i zapisana przed końcem trwania Wyzwania, czyli przed godziną 23:59 w dniu zakończenia Wyzwania. Wobec aktywności synchronizowanych do Aplikacji obowiązują warunki czasowe określone w pkt. VIII ust 4. Warunkiem zapisania aktywności jest jej minimalny dystans 1,5 km.
 3. Za zarejestrowane aktywności (przebyte kilometry) Uczestnik otrzymuje punkty. Aplikacja zaokrągla sumę punktów za trasę do jedności, np. za 2-kilometrową aktywność „na kołach” uczestnik otrzyma 4 pkt. (2×2 km = 4); za aktywność „na kołach” o długości 2,8 km uczestnik otrzyma 6 pkt (2×2,8km = 5,6 ~ 6 pkt w zaokrągleniu). Uczestnik otrzymuje punkty zgodnie z poniższymi zasadami:

3.1. Za każdy kilometr zarejestrowanej aktywności „na kołach” uczestnik otrzyma 2 punkty, nie więcej jednak niż 80 pkt w jednym dniu oraz 10 punktów bonusowych dla dwóch pierwszych aktywności w tej kategorii dziennie pod warunkiem zachowania 30-minutowej przerwy pomiędzy nimi;

3.2. Za każdy kilometr zarejestrowanej aktywności „na nogach” uczestnik otrzyma 6 punktów, nie więcej jednak niż 80 pkt w jednym dniu oraz 10 punktów bonusowych dla dwóch pierwszych aktywności w tej kategorii dziennie pod warunkiem zachowania 30-minutowej przerwy pomiędzy nimi;

3.3. Bonusy za regularność, czyli za codzienne odbywanie aktywności dzień, po dniu, według następującej punktacji:   3 dni – 45 pkt, 5 dni – 90 pkt, 8 dni – 180 pkt, 13 dni – 360 pkt, 21 dni – 725 pkt. – 28 dni – 900 pkt

 1. Uczestnicy na podstawie uzyskanych punktów otrzymują pozycję w rankingu indywidualnym Wyzwania oraz w rankingach indywidualnych pomocniczych utworzonych w Aplikacji mobilnej automatycznie na podstawie wybranej przez Uczestnika płci, czyli kategoriach „Kobiety” i „Mężczyźni”. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska taką samą liczbę punktów, Uczestnicy o tej samej liczbie punktów uzyskują to samo miejsce ex aequo.
 2. Wyniki Uczestnika, poza rywalizacją indywidualną, zliczają się również w rankingach grupowych. Istnieją dwa rodzaje takich rankingów: jeden w ramach wyodrębnionych w Wyzwaniu grup zgodnych ze strukturą organizacyjną Banku Pekao S.A. (dalej: „Struktura organizacyjna Banku) oraz drugi w ramach „Zespołów” (dalej: „Zespół”). Grupy zgodne ze strukturą organizacyjną Banku są predefiniowane przez Bank Pekao S.A. i znajdują się w kategorii “Struktura organizacyjna banku”. Zespoły są zakładane przez Uczestników i znajdują się w kategorii “Zespoły”.

5.1. Wyniki Struktur organizacyjnych Banku i Zespołów wskazane będą w odrębnych rankingach, tworzonych na podstawie sumy wyników Uczestników należących do danej Struktury organizacyjnej Banku/ Zespołu. W przypadku, gdy więcej niż jedna Struktura organizacyjna Banku/Zespół uzyska taki sam wynik, Struktura organizacyjna Banku/Zespoły o tym samym wyniku uzyskują miejsce ex aequo.

5.2. Podział na Struktury organizacyjne Banku bazuje na strukturze organizacyjnej Banku Pekao S.A. oraz stworzono jedną grupę dla pracowników spółek zależnych Banku. Uczestnicy współpracujący z Bankiem na podstawie innego stosunku prawnego powinni zapisać się do grupy zgodnie z przynależnością zespołową jednostki organizacyjnej, w której świadczą pracę.

5.3 Uczestnik może dołączyć tylko do jednego Zespołu i jednej Struktury organizacyjnej Banku. Dołączenie do Struktury organizacyjnej Banku jest obowiązkowe i następuje w chwili dołączania do Wyzwania poprzez wybór właściwej Struktury organizacyjnej Banku z udostępnionej listy rozwijanej. Przynależność do Zespołu jest z kolei dobrowolna, nieobowiązkowa.

5.4 Maksymalna liczba członków Zespołu założonego przez Uczestnika wynosi 30 osób.

 1. Wyzwanie prowadzone jest w dniach od 15 maja do 12 czerwca 2024 r. oraz poprzedzone jest rozgrzewką (w dniach 13-14 maja 2024), podczas której punkty i kilometry uzyskane za aktywności nie liczą się do rankingów Wyzwania.

 

VIII. ZASADY ZAPISYWANIA AKTYWNOŚCI

 1. Aktywności, które kwalifikowane są w Wyzwaniu (określone w regulaminie, jako „na nogach” oraz „na kołach”), rejestrowane są w Aplikacji jednym ze sposobów:

1.1 przez zapis w Aplikacji mobilnej z użyciem danych lokalizacyjnych z telefonu,

1.2 z GPS z aplikacji sportowych: Strava, Garmin Connect, Polar Flow – po procesie połączenia kont dokonanego przez użytkownika z Aplikacją mobilną, w której realizowana jest Charytatywna akcja sportowa „MiLOVE aktywności z Żubrem”. Synchronizacja kont przez Użytkownika dokona się tylko w zakresie ograniczającym się wyłącznie do informacji dot. aktywności sportowej określonej w tym Regulaminie.

1.3 manualny zapis aktywności poprzez formularz zapisu aktywności w aplikacji mobilnej jest możliwy w kategorii “na nogach” dla dyscypliny “bieżnia” i “na kołach” dla dyscypliny “rower stacjonarny”. W przypadku manualnego zapisu aktywności poprzez formularz zapisu konieczne jest dołączenie zdjęcia potwierdzającego  aktywności, np. zdjęcie licznika bieżni / roweru stacjonarnego Aktywność bez zdjęcia zostanie początkowo zaliczona w wyzwaniu, ale może zostać usunięta przez Organizatora.

 1. Dozwolone jest wykonywanie aktywności z użyciem trenażerów lub rowerów stacjonarnych. Wyniki takiej aktywności są pobierane z połączonych z Aplikacją mobilną kont posiadanych w: Strava, Garmin Connect lub Polar Flow. Aktywności takie mogą być dodatkowo weryfikowane przez Organizatora. Uczestnik na żądanie Organizatora może być zobowiązany do przedstawienia dodatkowych danych, takich jak zrzuty ekranów z połączonych aplikacji, przesłanie plików z zapisanymi treningami.
 2. Niezależnie od pkt. VIII ust 2. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika zapisującego aktywności poprzez połączenia z innymi Aplikacjami (pkt. VIII ust 1 punkt 1.2.) przesłania zrzutów ekranu z połączonych aplikacji lub plików z danymi treningów (np. w formacie .gpx lub .fit). W przypadku treningów budzących wątpliwości Organizator ma prawo zakwestionować poprawność wykonania aktywności przez Uczestnika i usunąć aktywność z Wyzwania.
 3. Aby aktywność otrzymała punkty w Wyzwaniu musi zostać zakończona w czasie jego trwania, czyli najpóźniej przed godziną 23:59 w dniu zakończenia Wyzwania. Aktywności wgrywane z urządzeń GPS do aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow połączonej z Aplikacją mobilną muszą zostać poprawnie zaimportowane przed końcem Wyzwania. Organizator zaleca, by nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ synchronizacja może potrwać dłużej z przyczyn niezależnych. Dodatkowo Organizator ma prawo wykluczyć osobę, która importuje aktywności ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow jednorazowo z okresu dłuższego niż 7 dni.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja ze względu na niedokładne zapisanie charakterystyki aktywności w żadnym ze sposobów wspomnianych w niniejszym paragrafie. Prawie zawsze taka sytuacja nie jest zależna od działania Aplikacji mobilnej, ale wynika z działania modułu GPS, ustawień systemu operacyjnego telefonu lub odpowiedniego korzystania z zapisu z GPS przez użytkownika. W przypadku uzasadnionego i udokumentowanego (np. zrzuty ekranu) problemu technicznego Aplikacji mobilnej, zgłoszonego Organizatorowi, możliwe jest zakwalifikowanie niezarejestrowanej lub błędnie zarejestrowanej aktywności, pod warunkiem przedstawienia jednoznacznie udokumentowanej aktywności z innych źródeł. Zgłoszenia należy kierować do Centrum Pomocy Użytkownika w Aplikacji Mobilnej. Wyklucza się kwalifikowanie aktywności, które Uczestnik zapomniał zarejestrować poprzez Aplikację mobilną.
 5. Aby umożliwić Aplikacji mobilnej poprawne rejestrowanie aktywności, odpowiedzialnością Uczestnika jest zapewnienie wszystkich ustawień telefonu umożliwiających poprawne działanie Aplikacji mobilnej, w szczególności:

6.1. Zezwolenie na dostęp do usług lokalizacji w telefonie;

6.2. Włączenie modułów GPS i sprawdzenie poprawności ich działania;

6.3. Włączenie dostępu do Internetu (konieczne do kwalifikowania aktywności i wyświetlania jego charakterystyki w rejestrze aktywności);

6.4. Włączenie innych pozwoleń (m.in. wykorzystywanie baterii i działania po wygaszeniu ekranu) specyficznych dla różnych modeli telefonów (szczególnie Huawei, Xiaomi, Samsung, OnePlus);

6.5. Wyłączenie trybu oszczędzania baterii, który zaburza lub wyłącza przekazywanie próbek GPS do Aplikacji;

6.6. Innych ustawień telefonu lub sposobu korzystania z niego specyficznych dla modelu telefonu;

 1. Uczestnik może zostać wykluczony z Wyzwania za złamanie zasad, a w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora zapisywania aktywności niezgodnych z Regulaminem (m.in. przejazdu samochodem, skuterem, hulajnogą/rowerem elektrycznym lub autobusem). Algorytm Aplikacji mobilnej stwierdza takie naruszenia na podstawie analizy charakterystyki aktywności (np. cząstkowe przyspieszenia, prędkości chwilowe). Organizator jest uprawniony do losowego przeglądu zapisanych w Aplikacji mobilnej aktywności na podstawie danych GPS, czasowych, analizy śladu na mapie oraz danych sensorów zapisywanych przez Aplikację, a także weryfikację ich pod kątem naruszenia innych zasad wskazanych w Regulaminie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Wyzwania zostanie on poinformowany o tym drogą elektroniczną, a jego trasy zostaną usunięte z Wyzwania. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację od decyzji o wykluczeniu z Wyzwania do 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej decyzji, zgodnie z postanowieniami pkt. XII, ust. 3.

 

IX TABLICA AKTYWNOŚCI W WYZWANIU „MiLOVE aktywności z Żubrem” W APLIKACJI MOBILNEJ

 1. W Aplikacji mobilnej widoczna jest tablica aktywności (“Tablica aktywności” / “Tablica”). Tablica pokazuje zaliczone do Wyzwania aktywności wszystkich Uczestników Wyzwania (podstawowe statystyki – dystans, czas, kalorie, datę wykonania aktywności oraz tekstowy opis aktywności wpisany przez Uczestnika, do którego należy aktywność. Do każdej aktywności możliwe jest otrzymywanie i przekazywanie polubień oraz komentarzy.
 2. Do aktywności na Tablicy mogą zostać również wyświetlane “Media dodatkowe”: zdjęcia dodane dobrowolnie przez użytkownika do aktywności
 3. Widoczność ”Mediów dodatkowych” określona jest dla Wyzwania w sposób sugestywny, co oznacza, że ustawienia widoczności Wyzwania są jednocześnie domyślnymi ustawieniami widoczności u każdego Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik może dokonać dowolnej zmiany tych Ustawień dla swoich aktywności w panelu “Prywatność” w dziale “Ustawienia”. Dla tego wyzwania domyślne ustawienia widoczności to: „ukryte”
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z aplikacji za publikowanie komentarzy, opisów do aktywności lub zdjęć, które:
 5. są niecenzuralne, obraźliwe, wulgarnie sformułowane, zawierające przemoc, dyskryminację, treści pornograficzne lub inne treści niezgodne z dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa
 6. naruszają dobre imię innego uczestnika lub osób trzecich, w tym treści o charakterze oszczerczym, nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd
 7. naruszają prywatność innych uczestników, w tym danych osobowych, zdjęć lub filmów, bez ich wyraźnej zgody.
 8. naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym treści kopiowanych bez zgody właściciela praw autorskich
 9. zachęcają do popełnienia przestępstwa lub naruszających przepisy praw
 10. zawierają treści reklamowe, spam lub inne treści o charakterze komercyjnym bez zgody Organizatora
 11. stanowią hejt lub mowę nienawiści wobec innych uczestników lub osób trzecich, w tym na podstawie pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, płci, wyznania lub innych cech osobistych. Hejt i mowa nienawiści obejmują również treści obrażające, poniżające, groźby, szkalujące, dyskryminujące lub inne podobne treści.
 12. Administrator aplikacji zastrzega sobie prawo do usuwania nieodpowiednich treści oraz blokowania lub usuwania kont uczestników naruszających ten regulamin. W poważniejszych przypadkach naruszenia regulaminu, administrator zastrzega sobie również prawo do zgłoszenia odpowiednich organów i podjęcia innych działań prawnych.

 

X ZASADY WSPARCIA PROGRAMU STYPENDIALNEGO „WYBIEGAJ W PRZYSZŁOŚĆ” W RAMACH AKCJI „MiLOVE aktywności z Żubrem”

 1. Każdy uczestnik akcji „MiLOVE aktywności z Żubrem” pośrednio wspiera Program Stypendialny „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” prowadzony przez Fundację Zdrowy Ruch.
 2. Aktywności zarejestrowane przez Uczestników w ramach Charytatywnej akcji sportowej, będą przeliczane na pieniądze przekazywane na wsparcie Programu „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ” przez Fundację Banku Pekao S.A. Kwota będzie uzależniona od przebiegu akcji i zostanie wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w punktach 3-4 poniżej.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, kwota za akcję zostanie obliczona jako iloczyn sumy mil przebytych przez wszystkich Uczestników akcji w ramach danej Charytatywnej akcji sportowej i zaliczonych zgodnie z jej zasadami oraz kwoty:
  • 35 gr (słownie trzydzieści pięć groszy) – dla aktywności w kategorii „na nogach”.
  • 15 gr (słownie: piętnaście groszy) – dla aktywności w kategorii „na kołach”;
 4. W przypadku, w którym suma mil przebytych przez wszystkich Uczestników akcji sportowej przemnożona przez przelicznik określony w pkt. 3 powyżej okaże się:
  • mniejsza niż 10 000 PLN kwota za akcję zostanie ustalona w wysokości minimalnej wynoszącej 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych
  • wyższa niż 50 000 PLN kwota za akcję zostanie ustalona w wysokości maksymalnej wynoszącej 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

 

XI NAGRODY

 1. 200 Uczestników, przy czym 100 kobiet i 100 mężczyzn, którzy zdobędą w Charytatywnej akcji sportowej o najwyższą liczbę punktów trakcie trwania akcji MiLOVE aktywności z Żubrem, przysługiwać będzie dedykowana akcji nagroda.
 2. Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty.
 3. Nagrody w Charytatywnej akcji biegowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j. z dnia 2020.08.21).
 4. Fundatorem nagród jest Bank Pekao S.A. Wysyłka nagród będzie zrealizowana po zakończeniu i podsumowaniu akcji.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względu na warunki i zasady rozgrywania Charytatywnej akcji sportowej „MiLOVE aktywności z Żubrem” apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na skuterze, hulajnodze elektrycznej, samochodem czy środkami komunikacji, itp.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Charytatywnej akcji sportowej informacji dotyczących akcji, przebiegu rywalizacji, itp.
 3. Reklamacje związane z zaliczeniem/niezaliczeniem punktów za aktywności w Wyzwaniu należy zgłaszać do Organizatora w wiadomości e-mail na adres contact@activy.pl lub poprzez moduł “Zgłoś problem” w Aplikacji mobilnej w terminie do 2 dni roboczych od daty zaistnienia podstawy do reklamacji, nie później niż 1 dzień roboczy od dnia zakończenia Wyzwania. Reklamacje rozstrzyga Organizator we współpracy z Bankiem. Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Reklamacje zgłoszone po terminach określonych powyżej nie będą rozpatrywane.
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej przebiegu Charytatywnej akcji sportowej „MiLOVE aktywności z Żubrem”. Reklamacje inne niż określone w pkt 3 należy wysyłać w formie wiadomości elektronicznej e-mail pod adres biuro@fundacjazdrowyruch.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 2. Reklamację można złożyć nie później niż 7 dni po ogłoszeniu wyników Charytatywnej akcji sportowej.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji pocztą elektroniczną na adres, z którego złożona została reklamacja.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Charytatywnej akcji sportowej oraz w Aplikacji mobilnej.
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 7. W czasie trwania Wyzwania pytania dotyczące Wyzwania i Aplikacji mogą być zgłaszane adres e-mail: biuro@fundacjazdrowyruch.pl lub bezpośrednio przez aplikację.
 8. Regulamin Wyzwania jest dostępny w Aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej 1mila.pl/pekao

 

________________________________________________________________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO FUNDACJI ZDROWY RUCH

 

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: biuro@fundacjazdrowyruch.pl
 3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Charytatywnej akcji sportowej „MiLOVE aktywności z Żubrem”.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Następujące dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora:

6.1 dane podane podczas rejestracji : imię i nazwisko, służbowy adres e-mail (obowiązkowe) oraz nieobowiązkowe: adres korespondencyjny, numer telefonu.

6.2 statystyki aktywności zarejestrowanych od momentu dołączenia Uczestnika do Wyzwania do końca Wyzwania lub dnia opuszczenia Wyzwania przez Uczestnika. Statystyki nie zawierają danych lokalizacyjnych z GPS; dodatkowe informacje, o które użytkownik został poproszony podczas rejestracji w Aplikacji mobilnej.

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

1) świadczenia usług drogą elektroniczną:

2) wykonania umowy – czyli udziału Uczestnika w Wyzwaniu:

– uczestnictwa w rywalizacji, na którą uczestnik się zarejestrował (opracowanie wyników, itp.)

– przesyłanie informacji organizacyjnych (email) o rywalizacji, na którą uczestnik się zgłosił,

– obsługi zgłoszeń i korespondencji,

– wysyłki nagród

– kontaktu z Uczestnikiem poprzez adres email lub telefon,

3) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Zdrowy Ruch

– w celach podatkowych i rachunkowych,

4) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Zdrowy Ruch:

– obsługi zgłoszeń i korespondencji,

– kontaktu z Uczestnikiem,

5) na podstawie dodatkowo wyrażonej przez Uczestnika zgody:

– przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS).

 1. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator, Bank Pekao S.A. oraz podmioty działające na rzecz Organizatora w związku z organizacją Charytatywnej akcji sportowej „MiLOVE aktywności z Żubrem”.
 3. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach marketingowych, będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 4. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

________________________________________________________________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO SPORTFOLIO Sp. z o.o.

 

 1. Dane osobowe uczestników zawodów/akcji dokonujących rejestracji na stronie www.1mila.pl (dalej: Uczestnicy) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: info@1mila.pl.
 3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w zawodach/akcjach.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
 7. Wykonania umowy, tj. obsługi charytatywnej akcji sportowej „MiLOVE aktywności z Żubrem”
 8. Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Sportfolio Sp. z o.o., tj. w celach podatkowych i rachunkowych
 9. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu.
 10. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator oraz podmioty działające na rzecz Organizatora w związku z organizacją zawodów/akcji lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację zawodów/akcji, z zastrzeżeniem, że dane o wynikach zawodów/akcji będą przechowywane i publikowane bezterminowo.
 12. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 13. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

________________________________________________________________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Informacja Administratora Danych Banku Pekao S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako „Bank”).
Dane kontaktoweZ administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie:  Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066  Warszawa.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl  lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066  Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222  lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Żubra 1, 01-066  Warszawa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane w celach:

 • związanych z weryfikacją  posiadania statusu pracownika lub współpracownika Banku oraz wydaniem nagrody  w przypadku jej przyznania,
 • dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym: ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • archiwizacyjnych,
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg,

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu  weryfikacji posiadania statusu pracownika lub współpracownika Banku oraz wydania nagrody w przypadku jej przyznania,

·        przepis prawa –  w przypadku przyznania nagrody w związku z realizacją obowiązków wynikających z tych przepisów prawa, w tym: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości,

·        prawnie uzasadniony interes administratora – umożliwienie obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z obecnie obowiązujących przepisów prawa  w tym w szczególności z ustawy – Kodeks cywilny.

Kategorie danych osobowychBank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail  oraz  uzyskane wyniki.  W przypadku przyznania nagrody i zgłoszenia chęci jej otrzymania  także dane obejmujące: adres wysyłki, numer telefonu (w przypadku podania podczas rejestracji).
Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku (np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  W przypadku przyznania gratyfikacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane organom podatkowym.Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem  www.pekao.com.pl.
Przekazywanie danych poza  Europejski Obszar GospodarczyPani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj., odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, o do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenie Pani/Pana danych osobowych.
Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe:

a)    w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

b)    w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przetwarzane one będą do czasu wypełnienia tych obowiązków,

c)     w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

d)    będą przechowywane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma  Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych osobowychPani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez  Sportfolio Sp. z o.o. w oparciu o Pani/Pana zgodę na udostępnienie danych Bankowi w celu  wydania nagrody w przypadku jej przyznania.