Ogłaszamy konkurs dla wszystkich, którzy będą z nami za sobotniej imprezie w Warszawie! 🙂 Zrób  fotę lub film na 1MILI, wrzuć na swoje social media  i wygraj smartwatch Garmin Forerunner® 265!

Chcemy, żebyście pokazali, jak fajnie jest na naszej imprezie! Jakie emocje Wam towarzyszą! Jak pasjonujące jest bieganie na bieżni! Jak dobrze można się tu bawić!

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Zasady są proste:

  • Zrób zdjęcie lub film podczas imprezy 1MILA Warszawa (3 czerwca, AWF Warszawa).
  • Opublikuj je na swoich kanałach SoMe: na Instagramie lub/i Facebooku w formie postu.
    Aby zdjęcie/film wzięło udział w konkursie, w poście trzeba oznaczyć nasz profil @1mila.pl oraz otagować #1milafoto
  • Dwa najciekawsze, najbardziej inspirujące czy najśmieszniejsze zdjęcia lub filmy nagrodzimy smartwatchami Garmin Forerunner® 265!

Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

 

 

Regulamin Konkursu #1MILAFOTO

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „#1MILAFOTO” zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Sportfolio sp. z o.o, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000429070, NIP: 5222997930, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Celem akcji jest wyłonienie osoby, która zrobi najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujące zdjęcie lub film podczas imprezy 1 Mila – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny, 3 czerwca 2023 roku.

1.4. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie.

1.5. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego wskazanego przez Organizatora.

1.6. Konkurs odbędzie się w dniach od 3 do 4 czerwca 2023 roku.

1.7 Laureaci zostaną wyłonieni do 8 czerwca 2023 roku.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

– zrobić zdjęcie podczas imprezy 1 Mila – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny 3 czerwca 2023 roku

– wstawić zdjęcie lub film na swoje media społecznościowe – Facebook lub Instagram w dniach od 3 do 4 czerwca 2023 roku do 23:59 i zastosować oznaczenie #1milafoto oraz @1Mila/@1mila.pl

2.2. Wygrywają dwie osoby, które zdaniem jury zamieszczą najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujące zdjęcie (dalej: „Laureaci”)

2.3. Wyboru najciekawszych zdjęć lub filmów oraz ustalenia listy Laureatów dokonuje Jury.

2.4. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:

a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;
b) spełnia warunki udziału w Konkursie;
c) zamieszczone zdjęcie jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
d) osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na publikację zdjęcia lub filmu (jeśli takie się na nim znajdują)
e) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej w sprawie wydania
Nagrody poprzez jego profil w serwisie Facebook lub Instagram, z którego skontaktuje się z Organizatorem Konkursu;
f) wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia lub filmu przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych
g) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

3. NAGRODY

3.1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagroda”) są smartwatche Garmin Forerunner® 265.

3.2. W Konkursie zostaną przyznane dwie nagrody opisane w ust. 3.1 powyżej.

3.3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zdjęć biorących udział w konkursie.

3.4. O wygraniu Organizator poinformuje Uczestników w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

4. DANE OSOBOWE

4.1. W trakcie realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być pozyskiwane od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, pesel.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

5.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, naruszenie zasad lub regulaminu serwisu Facebook i Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.