Ogłaszamy konkurs dla wszystkich, którzy będą z nami za niedzielnej imprezie w Poznaniu! 🙂 Zrób  fotę na 1MILI, wrzuć na swoje social media  i wygraj smartwatch Garmin Forerunner 55!

Chcemy, żebyście pokazali, jak fajnie jest na naszej imprezie! Jakie emocje Wam towarzyszą! Jak pasjonujące jest bieganie na bieżni! Jak dobrze można się tu bawić!

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Zasady są proste:

  • Zrób zdjęcie lub film podczas imprezy 1MILA Poznań (25 września, stadion POSiR Golęcin).
  • Opublikuj je na swoich kanałach SoMe: na Instagramie lub/i Facebooku.
    Aby zdjęcie/film wzięło udział w konkursie, w poście trzeba oznaczyć nasz profil @1mila.pl oraz otagować #1milafoto
  • Dwa najciekawsze, najbardziej inspirujące czy najśmieszniejsze zdjęcia lub filmy nagrodzimy smartwatchami Garmin Forerunner 55!

Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

Regulamin Konkursu #1MILAFOTO na 1MILA Poznań

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „#1MILAFOTO” zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Celem akcji jest wyłonienie osoby, która zrobi najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujące zdjęcie lub film podczas imprezy 1 Mila – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny, 25 września 2022 r.
1.4. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie.
1.5. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego wskazanego przez Organizatora.
1.6. Konkurs odbędzie się od 25 do 26 września 2022 roku.
1.7 Laureaci zostaną wyłonieni do 28 września 2022 roku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
– zrobić zdjęcie lub film  podczas imprezy 1 Mila – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny 25 września 2022 r.
– wstawić zdjęcie/film na swoje media społecznościowe – Facebook lub Instagram w dniach od 25 do 26 września 2022 roku do 23:59 i zastosować oznaczenie „#1milafoto oraz @1Mila/@1mila.pl
2.2. Wygrywają dwie osoby, które zdaniem jury zamieszczą najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujące zdjęcie lub film (dalej: „Laureaci”)
2.3. Wyboru najciekawszych zdjęć oraz ustalenia listy Laureatów dokonuje Jury.
2.4. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:
a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;
b) spełnia warunki udziału w Konkursie;
c) zamieszczone zdjęcie/film jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
d) osoby znajdujące się na zdjęciu/filmie wyraziły zgodę na publikację zdjęcia/filmu (jeśli takie się na nim znajdują)
e) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej w sprawie wydania Nagrody poprzez jego profil w serwisie Facebook lub Instagram, z którego skontaktuje się z Organizatorem Konkursu;
f) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie zdjęcia/filmu  przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych
g) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

3. NAGRODY
3.1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagroda”;) są smartwatche Garmin Forerunner 55.
3.2. W Konkursie zostaną przyznane dwie nagrody opisane w ust. 3.1 powyżej.
3.3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zdjęć/filmów biorących udział w konkursie.
3.4. O wygraniu Organizator poinformuje Uczestników w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

4. DANE OSOBOWE
4.1. W trakcie realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród lub rozpatrzenia
reklamacji mogą być pozyskiwane od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania.
4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
4.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagrody i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.
5.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a
w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie
nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie
jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, naruszenie
zasad lub regulaminu serwisu Facebook i Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie
upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.