I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem imprezy „Amatorskie Mistrzostwa Polski w Zawodach na milę”, (zwanej dalej „Zawodami”) jest Fundacja MONIKI PYREK, ul. Szafera 3/5/7 , 71-245 Szczecin, KRS: 0000644904 , NIP: 8522625571 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Zawody organizowane są we współpracy ze SPORTFOLIO SP Z O. O., ul. Wrocławska 21/34, Warszawa 01-493, NIP:5222997930 KRS: 0000429070 (zwaną dalej „Partnerem”).

II. CELE

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

3. Rywalizacja sportowa rangi Mistrzostw Polski na dystansie 1 mili (1609,34m).

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW

1. Zawody odbędą się 10 czerwca 2018 r. na bieżni lekkoatletycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34.

2. Termin (w tym godziny startu danej serii) i/lub miejsce Zawodów mogą ulec zmianie, jak również Zawody mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (tj. zdarzenia, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Organizatora, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Zawodów z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IV ust. 6-11 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

3. Miejsce oraz godzina startu poszczególnych serii będzie dostępna na stronie internetowej Zawodów: www.1mila.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”. Rejestrując się do dnia 31 maja 2018 r. organizator zapewnia dedykowany numer startowy z nazwiskiem zawodnika.

4. Długość trasy Zawodów wynosi:1609,344 metra. Trasa będzie posiadała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (zwanego dalej „PZLA”).

5. Limit czasu na pokonanie trasy Zawodów wynosi 9 minut. Po przekroczeniu limitu zawodnik po sygnale dźwiękowym będzie proszony o przerwanie Zawodów i opuszczenie bieżni.

6. Pomiar czasu będzie przeprowadzony w systemie LYNX photo-finish. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto.

7. Nad przebiegiem zawodów będzie czuwać skład sędziowski PZLA.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

1. Prawo do wzięcia udziału w Zawodach mają osoby urodzone w 2002 r. i wcześniej. Osoby niepełnoletnie, muszą pojawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem oraz wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodą na udział w Zawodach.

2. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w Zawodach w obuwiu z kolcami dłuższymi niż 9mm.

3. Najpóźniej na 1 godzinę przed startem uczestnik musi potwierdzić swój udział w biurze zawodów.

4. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest:

a). prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”,

b). akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej,

c) udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie Zawodów oraz jego imienia i nazwiska oraz ewentualnie wypowiedzi udzielanych podczas Zawodów w relacjach z Zawodów, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Partnera i innych podmiotów zaangażowanych w organizację Zawodów, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach.

5. Zgłoszenia uczestnictwa w Zawodach przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, a na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail wysłane zostanie wygenerowane hasło. Aby ukończyć proces rejestracji, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej.

6. Opłata Rejestracyjna wynosi 37 zł.

7. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami płatności udostępnionymi przez Organizatora, w terminie podanym na Stronie internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych.

8. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych Platnosci.pl, który jest prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez PayU S.A.

9. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

10. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Zawodów.

11. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o pomyślnej rejestracji w Zawodach. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu e-mail czy zakwalifikowania jako spam), należy zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni poprzez adres e-mail: info@1mila.pl.

12. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń dokonania Opłaty Rejestracyjnej.

13. Każdy Uczestnik zawodów ma zapewniony pakiet startowy, w którym znajduje się m.in. koszulka techniczna. Rozmiary koszulek będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją w formularzu zgłoszeniowym, jednak liczba koszulek w poszczególnych rozmiarach jest ograniczona i Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze deklarowanym.

W Formularzu Zgłoszeniowym będzie można wybrać poszczególne rozmiary koszulek:

a) Koszulki męskie – S, M, L, XL, 2XL

b) Koszulki damskie:

– 36 odpowiada rozmiarowi XS

– 38 odpowiada rozmiarowi S

– 40 odpowiada rozmiarowi M

– 42 odpowiada rozmiarowi M/L

– 44 odpowiada rozmiarowi L

– 46 odpowiada rozmiarowi XL

c) Koszulki dziecięce – 6-8 lat, 8-10 lat, 10-12 lat, 12-14 lat, 14-16 lat

14. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 01.06.2018r lub w momencie wyczerpania limitu uczestników, który wynosi 450 osób.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność dokonanych wpłat. Zapisanie na bieg bez wniesienia Opłaty Startowej, nie jest gwarancją otrzymania Pakietu Startowego oraz zgody na udział w biegu.

W przypadku wolnych miejsc, zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów w dniu zawodów (10.06.2018)

Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów. Organizator zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.

15. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w dniu Zawodów. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji.

16. Aby odebrać Pakiet Startowy, należy do biura zawodów przynieść oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach oraz zgodę na przetwarzanie tej informacji na potrzeby organizacji Zawodów. Dodatkowo (opcjonalnie) w treści dokumentu Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych kontaktowych na potrzeby przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora i Partnera oraz podmiotów z nimi powiązanych.

17. Odbiór Pakietu Startowego wraz z jego wszystkimi elementami możliwy jest wyłącznie w dniu Zawodów w Biurze Zawodów. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

18. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Zawodów.
Organizator zapewnia bezpłatne depozyty, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Zawodów otrzymają w Pakiecie Startowym worek umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest zalecane pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Rzeczy w depozycie przyjmowane są wyłącznie w otrzymanym worku, oznaczonym numerem startowym.

19. Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.

21. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.

Proceder taki będzie powodował dyskwalifikację osoby startującej w Zawodach.

21. Przebywanie na trasie Zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego nie będą dopuszczone do startu.

22. Zabrania się wnoszenia na trasę Zawodów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Zawodach osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.

23. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Zawodów.

24. Organizator zwraca uwagę Uczestników Zawodów na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizatorzy zalecają przed rozpoczęciem przygotowań do Zawodów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

25. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach.

26. Na trasie Zawodów dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator albo Partner posiada umowę na obsługę medyczną Biegu.

27. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Zawodów podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

28. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Zawodów, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Zawodach), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

29. Uczestników Zawodów zobowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy Regulamin.

V. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro Zawodów będzie mieściło się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34. Szczegółowa Informacja dotycząca lokalizacji Biura Zawodów, będzie podana najpóźniej na dzień przed Zawodami na Stronie internetowej..

2. Biuro Zawodów będzie czynne w dniu Zawodów, od godz. 8:00.

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Podczas Zawodów będzie prowadzona klasyfikacja

 • ogólna (kobiety open oraz mężczyźni open)
 • drużynowa
 • wiekowa z podziałem na płeć
 • branżowa – nieoficjalne Mistrzostwa Polski Dziennikarzy i Blogerów

2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają MEDALE. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych oraz klasyfikacji branżowej, otrzymają pamiątkowe statuetki. Warunkiem do rozegrania rywalizacji w danej w kategorii wiekowej jest start minimum 5 osób.

KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN I KOBIET

MĘŻCZYŹNI: Medale za 1m, 2m, 3m

KOBIETY: Medale za 1m, 2m, 3m

3. Kategorie wiekowe dla mężczyzn i kobiet:

Kobiety :
K16: 16 – 29 lat
K30: 30 – 39 lat
K40: 40 – 49 lat
K50: 50 – 59 lat
K60: 60 i powyżej

Mężczyźni:
M16: 16 – 29 lat

M30: 30 – 39 lat
M40: 40 – 49 lat
M50: 50 – 59 lat
M60: 60 – i powyżej

O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

4. W zawodach mogą wystartować zawodnicy profesjonalni, którzy w roku 2018 posiadają aktualną licencję PZLA. Będą oni klasyfikowani w oddzielnym rankingu.

Zawodnicy z ważną licencją PZLA:

KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN I KOBIET

MĘŻCZYŹNI: Medal za 1m, 2m, 3m

KOBIETY: Medal za 1m, 2m, 3m

5. Nagrody i miejsca nie dublują się. Zwycięzca w klasyfikacji generalnej nie jest klasyfikowany w swojej kategorii wiekowej.

6. Organizator przewiduje nagrodę specjalną dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika, który wystartuje i ukończy zawody w limicie czasu.

Regulamin klasyfikacji drużynowej

W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.

 1. Drużyna składa się z minimum 3 osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 2. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 1 Mili. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę i nie może on być zawodnikiem posiadającym aktualną licencję PZLA.
 3. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę trzech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 3 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 3 zawodników reprezentujących drużynę lub biegu nie ukończy żadna kobieta reprezentująca drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
 4. Do klasyfikacji drużynowej mogą być zgłoszone wyłącznie osoby, które przed terminem składania zgłoszeń do ww. klasyfikacji mają nadane numery startowe.
 5. Drużyna zgłasza się poprzez zarejestrowanie się każdego członka z osobna przez formularz rejestracyjny oraz wpisanie nazwy drużyny w pole „klub”. Dodatkowo warunkiem zakwalifikowania drużyny do kategorii drużynowej jest oddanie wypełnionej karty drużyny do Biura Zawodów, w dniu Zawodów.
 6. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe.
 7. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
 8. 3 zwycięskie drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi biegu 1 Mila.

VII. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja MONIKI PYREK, ul. Szafera 3/5/7 , 71-245 Szczecin.

3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Zawodach.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Zawodów. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia i realizacji Zawodów obejmuje również publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę miejscowości i nazwę klubu. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda Uczestnika.

6. Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika jego dane kontaktowe umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być również przetwarzane w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora i Partnera oraz podmiotów z nimi powiązanych. Podstawą prawną dla przetwarzania wskazanych danych Uczestnika jest jego zgoda.

7. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Zawodach jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Zawodach.

8 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Zawodach.

9. W zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Zawodów, Organizatorzy będązie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Zawodów i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

10. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator, Partner oraz podmioty, działające na ich rzecz w związku z organizacją Zawodów lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

11. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej Platności.pl są szyfrowane.

12. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach marketingowych, będą przechowywane bezterminowo.

13. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

14. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pisemne protesty dotyczące Zawodów (dalej jako: „Protesty”) można składać do 30 minut po zakończonej danej serii pisemnie w biurze zawodów, z dopiskiem „Protest”. Protesty będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

2. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

3. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.