I. Organizator

1. Organizatorem Biegów Dzieci towarzyszących imprezie pn. „Amatorskie Mistrzostwa Polski w Zawodach na milę”, (zwanej dalej „Zawodami”) jest Fundacja MONIKI PYREK, ul. Szafera 3/5/7 , 71-245 Szczecin , KRS: 0000644904 , NIP: 8522625571 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Biegi Dziecięce organizowane są we współpracy ze SPORTFOLIO SP Z O. O., ul. Wrocławska 21/34, Warszawa 01-493, NIP:5222997930 KRS: 0000429070 (zwaną dalej „Partnerem”).

II. Cele

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

III. Termin i miejsce

Biegi Dziecięce odbędą się 10 czerwca 2018 r. na bieżni lekkoatletycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34.

Kategoria, dystans i godzina startu uzależnione są od wieku dziecka:

3-6 lat – 100 metrów

7-11 lat – 400 metrów

12-15 lat – 800 metrów

O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

Dzieci będą startowały w seriach. Godziny startów poszczególnych serii zostaną podane na stronie internetowej www.1mila.pl najpóźniej 1 czerwca 2018 r.

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w Biegach Dziecięcych może dokonać rodzic lub opiekun prawny Uczestnika.

Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.1mila.pl.

Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.

Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 01.06.2018r lub w momencie wyczerpania limitu uczestników, który wynosi 250 osób. (zmiana dn. 08.05.2018)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność dokonanych wpłat. Zapisanie dziecka na bieg bez wniesienia Opłaty Startowej, nie jest gwarancją otrzymania Pakietu Startowego oraz zgody na udział w biegu.

W przypadku wolnych miejsc, zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów w dniu zawodów (10.06.2018)

Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów. Organizator zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.

V. Uczestnictwo

Prawo startu w Biegach Dzieci mają dzieci w wieku od 3 do 15 lat (liczy się rok urodzenia). Osoby urodzone w 2002 r. będą rejestrowane do Biegu Głównego, rozgrywanego na dystansie 1 mili (1,6034 m).

Warunkiem dopuszczenia do startu w Biegach Dzieci jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego podczas weryfikacji Uczestnika w Biurze Zawodów.

Dzieci będą startowały w seriach. W jednej serii możliwy jest start maksymalnie 25 dzieci. Przydział do serii następuje na podstawie kategorii wiekowej dziecka (brany jest pod uwagę rok urodzenia). Nie ma możliwości wyboru lub zmiany serii Organizator poinformuje o wyczerpaniu limitu miejsc w danej kategorii wiekowej na stronie internetowej imprezy.

Uczestnicy startują w biegach samodzielnie (bez rodzica / opiekuna).

Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów minimum 1 godzinę przed startem.

W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, koszulkę startową.

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe umieszczone poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania biegu.

VI. Opłaty

1. Opłata Rejestracyjna za udział w Biegu Dzieci wynosi 20 PLN.

2. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami płatności udostępnionymi przez Organizatorów, w terminie podanym na Stronie internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych, o których mowa w pkt IV.

3. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych Platnosci.pl, który jest prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez PayU S.A.

9. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

10. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Biegu Dzieci.

VII. Depozyty

Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

VIII. Klasyfikacje i wyniki

Podczas Biegów Dzieci prowadzone będą następujące klasyfikacje w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na wiek:

1-3 miejsce w kategorii 3-4 lat chłopcy

1-3 miejsce w kategorii 5-6 lat chłopcy

1-3 miejsce w kategorii 7-9 lat chłopcy

1-3 miejsce w kategorii 10-11 lat chłopcy

1-3 miejsce w kategorii 12-13 lat chłopcy

1-3 miejsce w kategorii 14-15 lat chłopcy

1-3 miejsce w kategorii 3-4 lat dziewczęta

1-3 miejsce w kategorii 5-6 lat dziewczęta

1-3 miejsce w kategorii 7-9 lat dziewczęta

1-3 miejsce w kategorii 10-11 lat dziewczęta

1-3 miejsce w kategorii 12-13 lat dziewczęta

1-3 miejsce w kategorii 14-15 lat dziewczęta

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.

Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów oficjalnych.

Oficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.1mila.pl po biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. Pomiar czasu

Pomiar czasu będzie przeprowadzony w systemie LYNX photo-finish. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto.

X. Nagrody

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Biegi Dzieci, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest Fundacja MONIKI PYREK, ul. Szafera 3/5/7 , 71-245 Szczecin.

3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegach Dziecięcych.

4. Uczestnikowi oraz jego rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Biegów Dziecięcych. Podstawą prawną dla przetwarzania danych w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika.

7. Uczestnik lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Biegach Dziecięcych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegach.

8 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia i realizacji Biegów Dziecięcych obejmuje również publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę miejscowości i nazwę klubu.

9. W zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Biegów Dziecięcych, Organizator będzie uprawniony do wysyłania w dowolnym czasie na adres wskazany przez rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegów Dziecięcych i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

10. Dostęp do danych osobowych Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych będą mieli wyłącznie Organizator, Partner oraz podmioty, działające na ich rzecz w związku z organizacją Biegów Dziecięcych lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

11. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej Platności.pl są szyfrowane.

12. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo.

13. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

14. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy i ich rozice / opiekunowie prawni mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Postanowienia końcowe

1. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

2. Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że uczestnik jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic / opiekun prawny uczestnika rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

3. Przez cały czas trwania Zawodów, dziecko pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Bierze on na ten czas pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem oraz odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.

4. Rodzic / opiekun prawny, zapisując uczestnika do udziału w zawodach, akceptuje niniejszy regulamin

5. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.