Zaprojektuj grafikę na oficjalną koszulkę startową przyszłorocznych Kinder Joy of moving Biegów Dzieci!

Nasi drodzy, mali Biegacze! My też ogromnie żałujemy, że w tym roku nie uda nam się razem pobiegać. Ale nie zapominamy o Was i już teraz myślimy o przyszłym sezonie, kiedy znowu będziemy mogli spotkać się na stadionie i wystartować w Kinder Joy of moving Biegach Dzieci! 🙂 Konkurs, który dla Was przygotowaliśmy z naszym partnerem, Kinder Joy of moving, jest niezwykły i odnosi się właśnie do przyszłorocznych zawodów…

 

👨‍🎨 ✏️ Zostań projektantką/projektantem!  

Wiemy już, że w bieganiu jesteście genialni! Tym razem chcemy sprawdzić inne Wasze umiejętności – plastyczne! 😀

Zadanie konkursowe brzmi: zaprojektuj koszulkę biegową na Kinder Joy of moving Biegi Dzieci 2021!
Tradycyjnie będzie to techniczna koszulka w kolorze białym. Waszym zadaniem jest zaprojektowanie grafiki, którą moglibyśmy na taką koszulkę nadrukować!

Jury wybierze trzy najlepsze projekty. Zwycięska grafika znajdzie się na przyszłorocznych koszulkach naszych biegów dla dzieci, zatem dostanie ją każde dziecko zapisane na Kinder Joy of moving Biegi Dzieci 2021! Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca dostaną upominki od Kinder Joy of moving. Więcej o zasadach Konkursu przeczytajcie w Regulaminie (poniżej).

 

⚠️  Ważne uwagi techniczne  ⚠️

Jeśli chodzi o techniki plastyczne/graficzne, dajemy Wam pełną dowolność. To może być rysunek kredkami, to może być obraz namalowany farbami, to może być też grafika komputerowa.

Oto ważne wytyczne co do rozmiarów, formatów i wysyłki Waszych prac:

👉 Projekty powinny być nie mniejsze niż na wielkość kartki A4.

👉 Pliki graficzne wysyłane mailowo powinny być formacie jpg lub png lub psd lub ai oraz mieć rozmiar minimum 1920 x 1080 pikseli (300 dpi).  [zieloną ramką zaznaczyliśmy, jak sprawdzić, ile pikseli ma Twój rysunek w Paincie]

👉 Jeśli wysyłacie projekt mailowo, pliki o wielkości powyżej 5MB  muszą zostać wysłane z pomocą serwisu do przesyłania plików, np. darmowym  WeTransfer.com

👉  W przypadku wysyłki listownej, prosimy nie zaginać (nie składać) kartki, na której jest rysunek. Najlepiej, jak wyślecie go w dużej kopercie i dodatkowo usztywnicie kartonikiem. Należy też koniecznie dołączyć do przesyłki informację z adresem mailowym lub numerem telefonu, na który Organizator będzie mógł się kontaktować w sprawie ew. wygranej.

Poniżej znajdziecie Regulamin Konkursu.

Powodzenia!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Moja koszulka biegowa na Kinder Joy of moving Biegi Dzieci 2021”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Sportfolio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wapienna 2j, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000429070, NIP 5222997930 (dalej „Organizator”).
 2. Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie do kreatywnego podejścia do sportu i promocja aktywności fizycznej.
 3. Fundatorem nagród jest Ferrero Polska, twórca programu Kinder Joy of moving.
 4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 5. Konkurs trwać będzie od momentu utworzenia artykułu na stronie Organizatora www.1mila.pl, tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.1mila.pl oraz na Facebooku dnia 05.10.2020 r.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 165 t.j.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pomiędzy 3 a 15 rokiem życia, tj. takie, które urodziły się pomiędzy 01.01.2017 a 31.12.2005r.
 2. Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę Zgłoszeń (projektów).

§ 3. Zasady konkursu

 1. Aby dokonać zgłoszenia konkursowego (zwanego dalej Zgłoszeniem) należy:
 • przygotować projekt koszulki na bieg – Kinder Joy of Moving Biegi Dzieci (dozwolone techniki to m.in. rysunek, obraz, grafika komputerowa), zwany dalej Projektem;
 • przesłać do nas Projekt listownie na adres: Sportfolio sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691, Warszawa lub mailowo na adres: info@1mila.pl.

Projekty powinny być nie mniejsze niż na wielkość kartki A4.

Pliki graficzne wysyłane mailowo powinny być formacie jpg lub png lub psd lub ai oraz mieć rozmiar min. 1920 x 1080 pikseli (300 dpi). Pliki o wielkości powyżej 5MB  muszą zostać wysłane z pomocą serwisu do przesyłania plików typu WeTransfer.com).

W przypadku wysyłki listownej, prosimy nie zaginać (nie składać) kartki, na której jest rysunek. Najlepiej wysłać go w dużej kopercie i dodatkowo usztywnić. Należy też koniecznie dołączyć do przesyłki informację z adresem mailowym lub numerem telefonu, na który Organizator będzie mógł się kontaktować w sprawie ew. wygranej.

2. W  konkursie będą brały udział tylko te Zgłoszenia, które dotrą pod wskazane powyżej adresy do dnia 30 września 2020 roku.

3. Uczestnik wysyłający Zgłoszenie akceptuje niniejszy Regulamin i z chwilą wysłania Zgłoszenia zobowiązuje się przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Projektu, włącznie z przetwarzaniem Projektu, w tym wykorzystywaniem go w części lub w połączeniu z innymi dziełami lub innymi elementami plastycznymi, bez odrębnego zezwolenia Uczestnika, oraz z prawem udzielania licencji osobom trzecim i z prawem rozpowszechniania Projektu bez wskazywania oznaczeń indywidualizujących Uczestnika, używania i rozpowszechniania Projektu oraz jego elementów we wszystkich formach, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w całości lub w części, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.

4. Zgłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

 

§ 4. Nagrody

 1. Komisja Konkursowa wybierze i nagrodzi 3 najciekawsze projekty. Nagrody zostaną wysłane na podane adresy.
 2. Nagrodą za pierwsze miejsce będzie wdrożenie zwycięskiego projektu do produkcji koszulek Kinder Joy of moving Biegach Dzieci w roku 2021 oraz:
 • książka „Błyszczący Sterowiec”
 • worek sportowy Kinder Joy of moving
 • komin sportowy Kinder Joy of moving
 • mini ręcznik Kinder Joy of moving

3. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce będą:

 • książka „Błyszczący Sterowiec”
 • worek sportowy Kinder Joy of moving
 • komin sportowy Kinder Joy of moving
 • mini ręcznik Kinder Joy of moving

4. W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele Sportfolio oraz Ferrero Polska, partnera Konkursu i sponsora tytularnego  Kinder Joy of moving Biegów Dzieci.

5. Wartość jednego zestawu nie przekracza kwoty 300 zł, a tym samym, w chwili wręczenia nagrody uczestnikom, nie powstanie zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej 05.10.2020 r.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w wydarzeniu konkursowym, w artykule na stronie www.1mila.pl oraz mailowo na adres wskazany w korespondencji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych, niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych jest Organizator.
 3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Uczestnika oraz wizerunku, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie zgody Uczestnika Konkursu i są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, którym jest rozpatrywanie i obrona ewentualnych roszczeń zgłoszonych w związku z prowadzonym konkursem (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 4. Zgoda Uczestnika obejmuje nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez Sportfolio sp. Z o.o. wizerunków Uczestników Konkursu uwiecznionych na zdjęciach i materiałach filmowych, poprzez ich wykorzystanie na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych takich jak Facebook oraz Instagram, w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i publikacji wyników Konkursu.
 5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody o której mowa w pkt 3 powyżej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału w Konkursie.
 7. Dane osobowe Zwycięzców o których mowa w ust.4 niniejszego paragrafu będą przechowywane do trzech miesięcy od opublikowania wyników Konkursu.
 8. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Dane kontaktowe administratora danych osobowych Organizatora są następujące: info@1mila.pl.

 

§ 7. Odpowiedzialność organizatora i uczestnika

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Zgłoszenie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www .1mila.pl
 2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
 3. Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.