Potrzebujecie „motywacyjnego kopa” do treningów przed 1MILĄ? Bardzo proszę 🙂 Pokaż jak trenujesz do imprezy 1MILA i wygraj smartwatch Garmin Forerunner® 55!

Warszawska edycja 1MILI zbliża się wielkimi krokami! My już jesteśmy na finiszu przygotowań. A jak u Was? 😀

Pokażcie to! Dla wszystkich, którzy szykują się do startu na naszej imprezie, mamy wyjątkowy KONKURS i smartwatch Garmin Forerunner® 55 do zgarnięcia!  Zadanie konkursowe jest proste:

 

Wstaw zdjęcie lub film w formie postu na swoim profilu na Facebooku lub/i Instagramie, pokazując jak trenujesz do imprezy 1MILA!

Post musi publiczny, zostać opublikowany w dniach od 28 maja do 4 czerwca 2024 roku do 23:59 i mieć oznaczenie #1mila oraz @1Mila (na Facebooku) lub @1mila.pl (na Instagramie).

 

Nagrodzimy osobę, która  zamieści najciekawszy / najzabawniejszy / najbardziej inspirujący post! Do dzieła!

Fundatorem nagrody w Konkursie jest Garmin Polska. Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

 

Regulamin Konkursu „Pokaż jak trenujesz do 1MILI!”

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „Pokaż jak trenujesz do 1MILI!” zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

1.2 Organizatorem Konkursu jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Celem akcji jest wyłonienie jednej osoby, która opublikuje najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujące zdjęcie lub film z treningu przygotowującego do imprezy 1MILA.

1.4. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie.

1.5. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego wskazanego przez Organizatora.

1.6. Konkurs odbywa się w dniach od 28 maja do 4 czerwca 2024 roku do godz. 23:59.

1.7 Laureat zostanie wyłoniony do  5 czerwca 2024 r.

1.8 Nagroda będzie do odebrania na mityngu „1MILA – mityng lekki i atletyczny” w Warszawie, w dn. 15 czerwca 2023, przez cały czas trwania imprezy.

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

– wstawić zdjęcie lub film w formie postu na swoim profilu na platformie Facebook lub Instagram, pokazujące jak trenujesz do imprezy 1MILA. Post musi zostać opublikowany w dniach od 28 maja do 4 czerwca 2024 roku do godz. 23:59  i mieć oznaczenie #1mila oraz @1Mila (na Facebooku) lub @1mila.pl (na Instagramie).

2.2. Wygrywa jedna osoba, która zdaniem jury zamieści najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej inspirujące zdjęcie lub film (dalej: „Laureat”).

2.3. Wyboru najciekawszego zdjęcia/filmu  dokonuje Jury.

2.4. Jeden Uczestnik może wstawić dowolną liczbę zdjęć lub filmów.

2.5. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:

a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;

b) spełnia warunki udziału w Konkursie;

c) zamieszczone zdjęcie/film jest jego własnego autorstwa lub posiada do niego prawa autorskie i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

d) osoby znajdujące się na zdjęciu/filmie wyraziły zgodę na publikację zdjęcia (jeśli takie się na nim znajdują)

e) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej w sprawie wydania Nagrody poprzez jego profil w serwisie Facebook lub Instagram, z którego skontaktuje się z Organizatorem Konkursu;

f) wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęcia/filmu przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych

g) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

 

3. NAGRODY

 

3.1. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest smartwatch Garmin Forerunner® 55.

3.2. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda opisane w ust. 3.1 powyżej.

3.3. O wygraniu Organizator poinformuje Uczestnika w wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

  1. DANE OSOBOWE

 

4.1. W trakcie realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być pozyskiwane od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

5.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, naruszenie zasad lub regulaminu serwisu Facebook i Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.