Piłkarze mają swoje „cieszynki”. My będziemy mieć legendarne „PRZYWITAJKI”!  ⚠️ UWAGA! SZTAFETY!  To news dla Was! Ogłaszamy konkurs na najbardziej kreatywny sposób prezentacji swojej drużyny przed startem Sztafet 4x400m! 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃

Na naszej imprezie każda drużyna sztafetowa jest imiennie wyczytywana na start swojej serii i zapraszana na scenę przy oprawie godnej Diamentowej Ligi 😎 Będzie oprawa, mocna muzyka – i Wy w centrum uwagi!

Każda Sztafeta (także Sztafety Rodzinne) będzie miała swoją chwilę na scenie, by się przywitać z kibicami i zaprezentować!
Wszelkie chwyty dozwolone! 👩‍🎤👨‍🚀🤸🥳 Liczymy na Waszą kreatywność!

Organizatorskie Jury wybierze najciekawszą „PRZYWITAJKĘ”, a zwycięską drużynę nagrodzimy! 🙂

Regulamin „Przywitajek” dostępny jest poniżej.

Regulamin „PRZYWITAJEK” na mityngach 1MILA – lekki i atletyczny 2023

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „Przywitajki” zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3. Celem akcji jest wyłonienie drużyny, która zrobi najciekawszą, najzabawniejszą, najbardziej inspirującą pozę podczas przedstawiania Sztafet 4 x 400 m i Sztafet Rodzinnych.
1.4. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być osoby biorące udział w biegach sztafetowych 4 x 400 m podczas mityngu 1 Mila – mityng lekki i atletyczny 3 czerwca 2023 roku w Warszawie oraz 17 września 2023 roku w Poznaniu.
1.5. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego wskazanego przez Organizatora.
1.6. Konkurs odbędzie się o3 czerwca 2023 roku w Warszawie oraz 17 września 2023 roku w Poznaniu
1.7. Laureaci zostaną wyłonieni 3 czerwca 2023 po zakończeniu biegów sztafetowych podczas 1 Mila – mityng lekki i atletyczny w Warszawie oraz 17 września 2023 roku po zakończeniu biegów sztafetowych podczas 1 Mila – mityng lekki i atletyczny w Poznaniu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać przed ok. 5 sekund najciekawszą, najzabawniejszą, najbardziej inspirującą pozę, zwaną „przywitajką” podczas imprezy 1 Mila – mityng lekki i atletyczny w czasie do tego wyznaczonym – podczas przedstawiania Sztafety.
2.2. Wygrywa drużyna, które zdaniem jury wykona najciekawszą, najzabawniejszą, najbardziej inspirującą pozę (dalej: „Laureaci”)
2.3. Wyboru najciekawszej pozy oraz ustalenia Laureatów dokonuje Jury.
2.4. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:
a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;
b) spełnia warunki udziału w Konkursie;
c) przedstawiona poza nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
d) wyraża zgodę na wykorzystywanie pozy i powstałym materiałów z udziałem uczestników Konkursu przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych
e) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

3. NAGRODY

3.1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagroda”;) są skarpetki z oficjalnej kolekcji 1MILI
3.2. W Konkursie zostaną przyznane cztery nagrody – po jednej dla każdej osoby z drużyny opisane w ust.3.1 powyżej.
3.3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
3.4. O wygraniu Organizator poinformuje podczas ceremonii dekoracji Sztafet podczas mitingu 1 Mila – mityng lekki i atletyczny
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

4. DANE OSOBOWE

4.1. W trakcie realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być pozyskiwane od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania.
4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
4.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.
5.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, naruszenie zasad lub regulaminu serwisu Facebook i Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.