Regulamin Biegów Dzieci, w ramach „1Mila – mityng lekki i atletyczny dla całej rodziny”

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem imprezy pt. „1 Mila – miting lekki i atletyczny dla całej rodziny” (zwanej dalej „Zawodami”) jest Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa, KRS: 0000863675, NIP: 9522210037.

2. Zawody organizowane są we współpracy ze Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa, NIP: 5222997930, KRS: 0000429070.

II CELE

1.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
3. Aktywizacja sportowa dzieci.

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW

1. Zawody odbędą się 15 czerwca 2024 r. – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy ul. Marymonckiej 34.

2. Ramowy plan imprezy jest dostępny na stronie internetowej Zawodów pod adresem www.1mila.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”. Dokładne godziny startu poszczególnych serii będą dostępne na Stronie internetowej na 5 dni przed Zawodami. Informacje te będą też wysłane na adres e-mail podany przy rejestracji.

3. Termin (w tym godziny startu serii) i/lub miejsce Zawodów mogą ulec zmianie, jak również Zawody mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (tj. zdarzenia, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych).

4. Zawody będą rozgrywane na trzech dystansach w zależności od wieku dziecka:

a) dzieci urodzone w latach 2021-2018 – 100 metrów

b) dzieci urodzone w latach 2017-2013 – 400 metrów

c) dzieci urodzone w latach 2012-2009– 800 metrów

O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia dziecka. Trasa będzie posiadała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (zwanego dalej „PZLA”)

5. Pomiar czasu będzie przeprowadzony przez firmę pomiarową  Domtel Sport dla dzieci biegnących na 400 i 800 metrów. W biegach na 100 metrów nie będzie pomiaru czasu. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto. W biegu na 100 metrów nie będzie prowadzona klasyfikacja.

6. Osobom, które pobiegną w serii innej, niż wskazana na liście startowej, nie zostanie zmierzony czas.

7. Nad przebiegiem zawodów będą czuwać licencjonowani sędziowie PZLA.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA

1. Opłata Rejestracyjna wynosi 35 zł dla pakietu podstawowego . Organizator daje też dodatkową możliwość zakupu cegiełki charytatywnej na rzecz Programu Stypendialnego „Wybiegaj w Przyszłość” Fundacji Zdrowy Ruch.

2. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami płatności udostępnionymi przez Organizatora, w terminie podanym na Stronie internetowej lub do wyczerpania limitu uczestników.

3. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych Przelewy24, który jest prowadzony przez spółkę PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnego regulaminu.

4. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Uczestnicy Zawodów są konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c. i nie przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem.

5. Uczestnik może dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Zawodów. Możliwe jest także przepisanie pakietu na inną osobę, ale tylko wtedy, gdy zgłoszenie w tej sprawie wpłynie do Organizatora do dnia 09.06.2024 – w przypadku imprezy 1MILA Warszawa lub do dnia 08.09.2024 – w przypadku imprezy 1MILA Poznań. Zgłoszenie należy wysłać na adres: info@1mila.pl. Po upływie w/w terminów, przepisanie pakietu nie będzie możliwe.

6. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o pomyślnej rejestracji w Zawodach. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np. z powodów technicznych, złego adresu e-mail czy zakwalifikowania jako spam), należy zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni od rejestracji poprzez adres e-mail: info@1mila.pl.

7. Dzieci będą startowały w seriach. W jednej serii możliwy jest start maksymalnie 25 osób. Przydział do serii następuje na podstawie kategorii wiekowej dziecka. Nie ma możliwości wyboru lub zmiany serii. Uczestnicy biegów na 100m mogą pobiec przy asyście rodziców/opiekunów. Uczestnicy biegów na 400m i 800m startują samodzielnie (bez rodzica / opiekuna).

8. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest:
a. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na Stronie internetowej, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”,
b. akceptacja niniejszego Regulaminu
c. udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie Zawodów, jego imienia i nazwiska oraz ewentualnie wypowiedzi udzielanych podczas Zawodów w relacjach z Zawodów, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Partnera i innych podmiotów zaangażowanych w organizację i promocję Zawodów,
d. dokonanie opłaty startowej

9. Akceptując niniejszy Regulamin, Rodzic/ Opiekun prawny oświadcza, że Uczestnik (dziecko) nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach.

10. Zgłoszenia uczestnictwa w Zawodach przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej: https://zapisy.domtel-sport.pl/fundacja-zdrowy-ruch-sportfolio-sp-z-o-o-or1503

11. Wszyscy uczestnicy startujący w Biegach Dzieci muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na minimum15 minut przed startem swojej serii.

12. Każdy Uczestnik zawodów ma zapewniony Pakiet Startowy, w którym znajduje się m.in. worek sportowy, woda oraz numer startowy. Każdy zawodnik, który ukończy Zawody, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

13. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów wyłącznie w dniu Zawodów. Pakiet Startowy może zostać odebrany przez osobę trzecią tylko po okazaniu podpisanego „Upoważnienia do odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią”, dostępnego do pobrania na Stronie internetowej: https://1mila.pl/warszawa/nasze-biegi/biegi-dzieci/info/#regulamin-i-inne-dokumenty

14. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

15. Organizator zapewnia bezpłatne depozyty, w których Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie przedmioty.

16. Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe umieszczone poziomo na przedniej części koszulki. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części Zawodów) lub jego modyfikacja jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.

17. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w Zawodach w obuwiu z kolcami dłuższymi niż 9mm. Rezultaty osób, które wystartują w obuwiu niezgodnym z przepisami World Athletics nie będą ujęte w oficjalnych wynikach PZLA. Aktualne przepisy World Athletics: https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules

18. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Zawodów.

19. Organizator zwraca uwagę rodziców/opiekunów prawnych Uczestników Zawodów na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Zawodów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

20. Na trasie Zawodów dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną Zawodów.

21. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Zawodów podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

22. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Zawodów, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Zawodach), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

23. Uczestników Zawodów zobowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy Regulamin.

V BIURO ZAWODÓW

1. Biuro Zawodów będzie mieściło się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przy ul. Marymonckiej 34. Szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji Biura Zawodów będzie podana najpóźniej na tydzień przed Zawodami na Stronie internetowej.

2. Biuro Zawodów będzie czynne tylko w dniu imprezy. Godziny pracy Biura Zawodów podane będą na stronie www Zawodów.

VI KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Podczas Zawodów prowadzone będą klasyfikacje w podziale na wiek i płeć Uczestników w biegach na 400 oraz 800 metrów. Zwycięzcy otrzymają medale/nagrody. W biegu na 100 metrów nie będzie prowadzona klasyfikacja.

2. Nie będzie prowadzona klasyfikacja wg serii, w których startują uczestnicy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sportfolio Sp. z o.o., ul. Wapienna 2j, 04-691 Warszawa oraz Fundacja Zdrowy Ruch, ul. Wapienna 2j 04-691 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: info@1mila.pl.

3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Zawodach.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Zawodach jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Zawodach.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach:
1. świadczenia usług drogą elektroniczną: o wykonania umowy – czyli udziału uczestnika w biegu
2. wykonania umowy – czyli udziału uczestnika w biegu:
– uczestnictwa w biegach na które uczestnik zgłosił się przez stronę www.1mila.pl (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.),
– publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników (tu publikowane będą następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa miejscowości i klubu)
– dostarczania usług płatniczych
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach, na które uczestnik zgłosił się przez stronę www.1mila.pl
– obsługi zgłoszeń i korespondencji
– kontaktu z uczestnikiem

3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Zdrowy Ruch o w celach podatkowych i rachunkowych
4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Zdrowy Ruch i Sportfolio sp. z o.o.: o prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług o obsługi zgłoszeń i korespondencji o kontaktu z uczestnikiem
5. na podstawie dodatkowo wyrażonej przez uczestnika zgody: o przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

7. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda Uczestnika.

8. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator oraz podmioty działające na rzecz Organizatora w związku z organizacją Zawodów lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

9.Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

10. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem, że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach marketingowych, będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika.

11. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

12. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

2. Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że uczestnik jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Rodzic / opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic / opiekun prawny uczestnika rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, a uczestnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

3. Przez cały czas trwania Zawodów, dziecko pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Bierze on na ten czas pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem oraz odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.

4. Rodzic / opiekun prawny, zapisując uczestnika do udziału w Zawodach, akceptuje niniejszy Regulamin

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Zawodów. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

6. Protest dotyczący wyniku lub prawidłowości prowadzenia konkurencji (zwanej dalej jako „protest”) należy zgłaszać w ciągu 15 minut od momentu zakończenia serii, której dotyczy zgłoszenie. Protest można zgłosić w formie ustnej lub pisemnej.

7. W pierwszej kolejności protest może być zgłoszony w formie ustnej do arbitra danej konkurencji przez samego zawodnika (lub rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zawodników niepełnoletnich) bezpośrednio po jej zakończeniu.

8. Jeśli arbiter odrzuci taki protest, zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie określonym w pkt 2.

9. Protest pisemny będzie przyjmowany na wyłącznie na formularzu (do pobrania pod Regulaminem) w Biurze Zawodów w formie pisemnej z równoczesną wpłatą kaucji w wysokości 100 zł w gotówce.

10. Organizator rozpatrzy protest przed ogłoszeniem wyników oficjalnych. Jeśli protest dotyczy miejsc medalowych, wstrzymuje się ceremonię dekoracji do czasu rozstrzygnięcia kwestii spornych.

11. W wypadku odrzucenia protestu kaucja przepada, w przeciwnym razie – zostaje zwrócona zgłaszającemu. Decyzja Organizatora jest ostateczna. Nie istnieje dalsza możliwość odwołania od tej decyzji do innych ciał.

12. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Zawodów. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

[POBIERZ] >> Formularz protestu